ks-luxurydrive
» » พุ่มพวง ดวงจันทร์ - ตะวันลับฟ้า

Télécharger พุ่มพวง ดวงจันทร์ - ตะวันลับฟ้า

Télécharger พุ่มพวง ดวงจันทร์ - ตะวันลับฟ้า
Interprète: พุ่มพวง ดวงจันทร์
Titre: ตะวันลับฟ้า
Publié sur: 2017
Label: Baichasong, เอื้ออารีย์เจ้าเก่า
Pays: Thailand
Style: Luk Thung
Genre: Folklorique, Monde, Country
Classement: 4.0
Votes: 059
Formats: Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered
taille FLAC: 2128 mb
taille MP3: 1790 mb

Tracklist

1นักรบชายแดน
2นักร้องบ้านนอก
3คุณไม่รักทำไมไม่บอก
4แรงรักคำสาบาน
5ก่อนตะวันลับฟ้า
6หม้ายขันหมาก
7ตะวันลับฟ้า
8ทุ่งนางคอย
9แห่คนขี้เกียจ
10ตอบปัญหารักแฟนเพลง

Versions

CategoryArtistTitle (Format)LabelCategoryCountryYear
P-142พุ่มพวง ดวงจันทร์ ตะวันลับฟ้า ‎(LP, Ltd, Pin)BaichasongP-142Germany2017
noneพุ่มพวง ดวงจันทร์ ตะวันลับฟ้า ‎(LP, Album, RE, RM, TP)Baichasong, เอื้ออารีย์เจ้าเก่าnoneThailand2017

Remarques

Black vinyl

Album

กระทรวงการตางประเทศขอเชญชวนทกทานรวมตอบแบบสำรวจเพอโลกของเรา หนงนา. ทของทานสามารถชวยใหเราจดลำดบความสำคญของประเดนปญหาระดบโลก ณ ตอนนและ. ในอนาคต เพราะโลกของเราตองการความเปนนำหนงใจเดยวกน และเราทกคนชวยได ส. หประชาชาตมอายครบ 75 ป ในเวลาเดยวกนกบทโลกกำลงเผชญความทาทายอนใหญหลวง ร. วมถงวกฤตสขภาพทรายแรงทสดในประวตศาสตร วกฤตนจะชวยใหโลกสามคคกนมากขนไ. หม หรอจะยงซำเตมความแตกแยกและความไมเชอใจกน ความเหนของคณสรางการเปลย. PagesOtherBrandWebsitePersonal blogพลอยเรยนจบแลวทำไรตอ English UK Русский Українська Suomi Español. Privacy Terms Advertising AdChoices Cookies . สภาพหลงทคณเลนเกมททกคนรเควสมา . ชนโกรธธธธ เกมอะไร ลองเดากนด55555555 ตดตามคลปแคสเกมเราเรวๆน บอกเลยวา ไมม EP. จบใน EP เดยว ไม. พลอยเรยนจบแลวทำไรตอ 7 July at 06:45 . อารมณนยม added 37 new photos to the album พลอยๆไปสกาลากน. 7 July at 06:04 . เย ในทสดกไดถาย เดกหญงพลอยไพลน 3. 822,532 people like this. 903,989 people follow this. Track видео Воспроизвести все K-Pop ХотлистYouTube Music. หนาแรกของภาพ คอลเลกชนทรวบรวมตามหมวดหม ภาพถาย เวกเตอร ภาพ Offsetหมวดหม. นามธรรม สตวสตวปา งานศลปะ ภาพพนหลงพนผว ความงามแฟชน อาคารจดสงเกต ธรกจกา. รเงน คนดง บทความขาว การศกษา อาหารและเครองดม การดแลสขภาพการแพทย วนหยด ภ. าพประกอบคลปอารต อตสาหกรรม การตกแตงภายใน เบดเตลด ธรรมชาต วตถ สวนสาธารณ. หนาแรกของวดโอ คอลเลกชนทรวบรวมตามหมวดหม Shutterstock Select อลเมนต Shutterstockหมวดหม. สตวสตวปา อาคารจดสงเกต ภาพพนหลงพนผว ธรกจการเงน การศกษา อาหารและเครองด. ม การดแลสขภาพ วนหยด วตถ อตสาหกรรม ศลปะ ธรรมชาต บคคล ศาสนา วทยาศาสตร เทคโน. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. การปองกนและปราบปรามการทจรต และการประเมนผล. Stamp Library. Site Map. รปภาพโฆณา แบบภาพวนซำ. AW-1024x315px-Update300663-ขยายเวลาบรการยมส. BB . Приобретайте пластинки, компакт-диски и многое другое от ลนจง บนนากรนทร на маркетплейсе พระตสสเถระชาวกรงโกสมพ download. 78พระสารบตรเถระ download. 79พระขทรวนยเรวตเถระ download. 80หญงคนใดคนหนง download. 81บรษผฆาโจรมเคราแดง download. 82 พระทารจรยเถระ download. 83 พระกณฑลเกสเถร download. 84 อนตถปจฉกพราหมณ download. 85 พราหมณผเปนลงของพระสารบตรเถระ download. 86 พราหมณผเปนหลานของพระสารบตรเถระ download. 87 พราหมณผเปนสหายของพระสารบตรเถระ download. 88 อายวฒนกมาร download. 89 สงกจจสามเณร download. 90 พระขานโกณฑญญเถระ download. 91 พระสปปทาสเถระ downl

ks-luxurydrive.fr
© Tous droits réservés. 2015-2021
Contacts | Politique de confidentialité | DMCA
Les albums de musique sont fournis à titre de référence uniquement